687 146 166

Política de Privacidade

1. IDENTIFICACIÓN.

 • Identidade: ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ
 • NIF: 77405219F
 • Enderezo: BAIXADA Á CHOUSA, 28 COMBARRO 36993 POIO (PONTEVEDRA)

2. INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO.

Ao aceptar esta Política de privacidade, o usuario está informado e dá o seu consentimento gratuíto, informado, específico e inequívoco para os datos persoais subministrados a través do sitio web situado en https://mais.gal (en diante, o “Sitio Web”) é tratado por ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ, así como os datos derivados da súa navegación e calquera outro dato que poida proporcionar no futuro ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ dun xeito claro e sinxelo, para facilitar a súa comprensión, determinando libremente e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.

3. OBRIGA DE SUBMINISTRACIÓN DOS DATOS.

Os datos solicitados nos formularios do sitio web son, en xeral, obrigatorios (a non ser que se especifique o contrario no campo requirido) para cumprir os fins establecidos.

Polo tanto, se non se proporcionan ou non se proporcionan correctamente, non poderán ser atendidos, sen prexuízo de que poida ver libremente o contido do sitio web.

4. CON QUE OBXECTIVO TRATARÁ ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO?

Os datos persoais proporcionados a través do sitio web serán procesados por ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ segundo os seguintes fins:

 1. Datos facilitados para para facer reservas, tanto a través do sitio web como a través do centro de contacto (correo electrónico) para reservas individuais ou grupais e salas:
  • Xestionar a realización das reservas solicitadas polo usuario.
  • Envío de confirmación ou documentación da reserva realizada.
  • No caso de dar o consentimento para facelo, o envío de comunicacións comerciais por ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
  • Realizar análises sobre o uso do sitio web e comprobar as preferencias e o comportamento dos usuarios.
 2. Datos facilitados para rexistrarse como usuario rexistrado en LUIS MANUEL CASTIÑEIRA LORES:
  • Xestione a súa solicitude de rexistro ou cancelación dentro da modalidade escollida polo usuario.
  • Verifique que o usuario cumpre os requisitos para rexistrarse dentro da modalidade seleccionada, sempre que ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ considérao conveniente.
  • Tratamento e resposta a posibles solicitudes de información formuladas polo usuario.
  • Busca promocións que se axusten ás necesidades que o usuario selecciona.
  • Para o envío de comunicacións comerciais personalizadas por ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
  • Realizar análises sobre o uso do sitio web e comprobar as preferencias e o comportamento dos usuarios.
 3. Datos facilitados para publicacións nos BLOGS propiedade de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ:
  • Xestione a publicación dos seus comentarios no sitio web.
  • Realizar análises sobre o uso do sitio web e comprobar as preferencias e o comportamento dos usuarios.
  • No caso de que sexa necesario, controle o contido dos comentarios dos usuarios e, no seu caso, elimine aqueles cuxo contido non se axuste ás condicións aplicables a este sitio web a criterio de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
 4. Datos facilitados para a modificación e cancelación de reservas:
  • Xestione as solicitudes de modificación ou cancelación das reservas solicitadas polo usuario a ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
  • Envía a resposta á solicitude feita a ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
  • Realizar análises sobre o uso do sitio web e comprobar as preferencias e o comportamento dos usuarios.
 5. Datos facilitados nos formularios de contacto e na páxina web:
  • Xestionar as solicitudes de contacto e a información do usuario a través das canles previstas para iso nos sitios web de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
  • Xestión da solicitude.
  • Realizar análises sobre o uso do sitio web e comprobar as preferencias e o comportamento dos usuarios.
 6. Datos facilitados no formulario de recuperación da reserva:
  • Envío do recordatorio da reserva non completada polo usuario ou, no seu caso, das buscas realizadas polo usuario.
  • Realizar análises sobre o uso do sitio web e comprobar as preferencias e o comportamento dos usuarios.

5. QUE DATOS DE USUARIO TRATARÁN ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ?

ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ tratará as seguintes categorías de datos de usuario:

 1. Datos facilitados para facer reservas, tanto a través do sitio web como a través do centro de contacto (correo electrónico) para reservas individuais ou grupais e salas:
  • Datos identificativos: nome, apelidos, nacionalidade.
  • Datos de contacto: enderezo de correo electrónico, número de teléfono.
  • Datos de transaccións de bens e servizos en ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ: Produtos e servizos adquiridos ou nos que mostras interese.
  • Manteña as preferencias.
  • Datos económicos, financeiros e de seguros.
  • Outros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos ou a través da convocatoria realizada.
  • Datos de navegación.
 2. Datos facilitados para rexistrarse como usuario rexistrado en ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ:
  • Datos identificativos: nome, apelidos, enderezo, nacionalidade.
  • Datos de contacto: enderezo de correo electrónico, número de teléfono.
  • Códigos ou claves de identificación de usuario e/ou propietario.
  • Datos de detalle de emprego: profesión, sector.
 3. Datos facilitados para publicacións nos BLOGS propiedade de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ Datos de identificación: nome, apelido.
  • Datos de contacto: país de residencia, enderezo de correo electrónico.
  • Datos de navegación.
 4. Datos facilitados para a modificación e cancelación de reservas:
  • Datos de identificación: nome, apelidos.
  • Datos de contacto: enderezo de correo electrónico, número de teléfono.
  • Datos de transaccións de bens e servizos.
  • Datos económicos, financeiros e de seguros.
  • OOutros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos dos formularios facilitados no sitio web ou nos documentos adxuntos.
  • Datos de navegación.
 5. Datos facilitados nos formularios de contacto e na páxina web:
  • Datos de identificación: nome, apelidos.
  • Datos de contacto: enderezo de correo electrónico, número de teléfono.
  • Datos de transaccións de bens e servizos en ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
  • Datos económicos, financeiros e de seguros.
  • Outros datos: datos facilitados polos propios interesados nos campos abertos dos formularios facilitados no sitio web ou nos documentos adxuntos.
  • Datos de navegación.
 6. Datos facilitados no formulario de recuperación da reserva:
  • Información de contacto: enderezo e correo electrónico.

6. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DE DATOS DO USUARIO?

A lexitimidade do tratamento dos seus datos persoais será a seguinte:

 1. Para facer reservas, tanto a través do sitio web como a través do centro de contacto (correo electrónico) para reservas individuais ou grupais e salas: a execución do contrato entre as partes. Para a execución de análises sobre o uso da web, o interese lexítimo de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
 2. Para a xestión do rexistro como usuario rexistrado no consentimento solicitado e, nos casos de verificación do cumprimento das condicións por parte do usuario, así como para a realización de análises sobre o uso da web, o interese lexítimo de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ. Non obstante, se retira o seu consentimento, isto non afectará á legalidade dos tratamentos realizados con anterioridade.
 3. Para a xestión e publicación de comentarios ou publicacións enviadas polos usuarios nos BLOGS de propiedade ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ: no consentimento prestado polo usuario e, nos casos de execución de análises do sitio web, para comprobar as preferencias e comportamentos dos usuarios, así como para controlar o contido dos comentarios, interese lexítimo de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ. En caso de retirar En caso de retirar o seu consentimento para o tratamento da publicación dos comentarios, será eliminado por ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ do sitio web.
 4. Para a modificación e/ou cancelación da súa reserva na execución do contrato entre as partes. Para a execución de análises sobre o uso da web, o interese lexítimo de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
 5. Para enviar os ormularios de contacto e o sitio web: no consentimento do usuario. Para a execución de análises sobre o uso da web, o interese lexítimo de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
 6. Para enviar o recordatorio de recuperación da reserva: no consentimento do usuario. Para a execución de análises sobre o uso da web, o interese lexítimo de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.
 7. Os consentimentos obtidos para os fins mencionados son independentes, polo que o usuario só pode revogar un deles, sen afectar aos demais.
  Para revogar o devandito consentimento, o Usuario pode contactar ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ a través das seguintes canles: andres.menosemais@gmail.com.

7. CON QUE DESTINATARIOS SE COMPARTIRÁN OS DATOS DO USUARIO?

Ademais, os provedores de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ, sendo o devandito acceso o necesario para o adecuado cumprimento das obrigas legais e / ou os fins mencionados. Estes provedores non procesarán os seus datos para os seus propios fins que non foron previamente informados por ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ.

8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS

Non se realizan transferencias internacionais de datos.

9. CONSERVACIÓN DE DATOS

Os teus datos conservaranse durante os seguintes períodos:

 1. Datos facilitados para facer reservas, tanto a través do sitio web como do centro de contacto (correo electrónico) para reservas individuais ou grupais e salas: conservaranse durante a relación contractual e, unha vez rematada, durante o período de prescrición das accións legais que poidan xurdan dela.
 2. Datos facilitados para rexistrarse como usuario rexistrado en ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ: sempre que o usuario non revoque o consentimento prestado. Non obstante, se retira o seu consentimento, isto non afectará á legalidade dos tratamentos realizados con anterioridade.
 3. Datos facilitados para publicacións nos BLOG de propiedade ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ: Os datos conservaranse mentres o usuario non revoque o consentimento concedido.
 4. Datos facilitados para a modificación e cancelación das reservas: conservaranse durante a relación contractual e, unha vez finalizada, durante o prazo de prescrición das accións legais que poidan derivarse dela.
 5. Datos facilitados nos formularios de contacto e na páxina web: conservaranse durante o tempo necesario para tramitar e atender a súa solicitude e, unha vez completada, durante o prazo de prescrición das accións legais derivadas da citada solicitude.

10. RESPONSABILIDADE DO USUARIO.

O usuario:

 • Garantías que tes máis de dezaoito (18) anos e que os datos que proporcionas ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ son verdadeiras, precisas, completas e actualizadas. Para estes efectos, o usuario é responsable da veracidade de todos os datos que comunique e manterá a información facilitada adecuadamente actualizada, de tal xeito que responda á súa situación real.
 • Vostede garante que informou aos terceiros dos que facilita os seus datos, se o fai, dos aspectos contidos neste documento. Do mesmo xeito, garante que obtivo a súa autorización para facilitar os seus datos ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ para os fins indicados.
 • Será responsable da información falsa ou inexacta que proporcione a través do sitio web e dos danos, directos ou indirectos, que isto cause a ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ ou a terceiros.

11. EXERCICIO DE DEREITOS.

O usuario pode enviar unha carta a ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ, ao enderezo indicado no encabezamento desta política ou mediante un correo electrónico ao enderezo andres.menosemais@gmail.com adxuntando unha fotocopia do seu documento de identidade, en calquera momento e de balde, a:

 • Revogar os consentimentos concedidos.
 • Recibir confirmación sobre se está ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ os datos persoais relativos ao usuario están a ser procesados ou non.
 • Acceda aos seus datos persoais.
 • Rectificar datos inexactos ou incompletos.
 • Solicite a eliminación dos seus datos cando, entre outras razóns, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Saia de ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ a limitación do tratamento de datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de datos.
 • Solicitar a portabilidade dos datos facilitados polo Usuario nos casos previstos na normativa.
 • Presentar unha reclamación relativa á protección dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos no enderezo Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cando o interesado considere que ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ violou os dereitos recoñecidos pola normativa aplicable sobre protección de datos.

12. MEDIDAS DE SEGURIDADE

ANDRÉS DACOSTA MARTÍNEZ tratará os datos do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e mantendo o obrigado deber de segredo respecto a eles, de conformidade co establecido na normativa aplicable, adoptando as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade. dos seus datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.